Všeobecné obchodní podmínky:

Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) prostřednictvím on-line prodeje na internetových obchodech Obscure Promotion – http://obscure.cz a http://obscure.sk. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit. 

1. Společností Obscure Promotion se rozumí 
a) společnost Obscure Promotion s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 113079, IČ: 274 46 352, DIČ: CZ27446352, se sídlem Praha 9, Čerpadlová 572/5, PSČ 190 00. Společnost Obscure Promotion s.r.o. je provozovatel internetového obchodu http://obscure.cz. Kontaktní adresou pro zákazníky je: Čerpadlová 572/5, 190 00 Praha 9
b) společnost Obscure Promotion SK s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě 56615/B, IČO 44601093, DIČ 2022752391, IČ DPH SK2022752391, se sídlem Trenčianska 17, 82109 Bratislava, Slovensko. Společnost Obscure Promotion SK s.r.o. je provozovatel internetového obchodu http://obscure.sk. Kontaktní adresou pro zákazníky je: Čerpadlová 572/5, 190 00 Praha 9 (dále také jako „pořadatel Akce“) 

2. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele Akce na vědomí. 

3. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce. 

4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo internetové obchody Obscure Promotion – http://obscure.cz a http://obscure.sk společnosti Obscure Promotion s.r.o. a Obscure Promotion SK s.r.o. neodpovídají. 

5. OBJEDNÁVKA

Zboží objednáte kliknutím na symbol nákupního košíku. Pokud máte v košíku již všechno požadované zboží, pokračujte tlačítkem "Objednat", kde zadáte doručovací adresu (pokud jste registrovaným zákazníkem našeho e-shopu, tak ji budete mít předvyplněnou), vyberete způsob platby. V následujícím kroku uvidíte přehled objednávky. Kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" zboží závazně objednáváte. Po odeslání Vaší objednávky Vám zašleme potvrzující email, objednávka je evidována a po jejím uhrazení bude dále zpracována.

6. DODACÍ LHŮTA
Objednávky elektronických vstupenek (e-ticketů) vyřizujeme ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne připsání platby na náš účet. Toto platí zejména pro platby uskutečněné bankovním převodem. Při platbách platební kartou nebo expresním bankovním převodem jsou e-tickety generovány a odeslány na Vámi zadaný email během několika hodin.7. ZPŮSOBY PLATBY, POŠTOVNÉ A BALNÉ
a) platba bankovním převodem:
- na bankovní účet Obscure Promotion vedený u Fio banky (bankovní spojení a variabilní symbol naleznete v potvrzovacím emailu)
- expresní platby smluvních bank PayU, jejich přehled uvidíte u výběru způsobu platby v nákupním košíku.
V případě e-ticketů poštovné odpadá, doručení je zdarma na email zadaný v objednávce. b) platba pomocí platební karty:
- platba pomocí platební karty - využíváme tzv. 3D secure rozhraní společnost PayU, které je rychlé a především bezpečné (během několika sekund zjistíte stav transakce, informace o kartě poskytujete přímo bance a nikoliv nám - více podrobností naleznete na http://www.payu.cz/zabezpeceni-line-plateb-e-shopy). Přijímané platební karty: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro. V případě e-ticketů poštovné odpadá, doručení je zdarma na email zadaný v objednávce. c) Nákup vstupenky na dobírku neposkytujeme.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obscure Promotion zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracované údaje jsou plně chráněny interním systémem ochrany dat.
Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány žádným dalším subjektům kromě případů vyžádání těchto údajů Policií ČR/SR a Finančním úřadem.
Vyplněním registrace zákazníka v internetovém obchodě společnosti Obscure Promotion, dává zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro vyřízení jeho objednávky a pro poskytování obchodních sdělení o produktech a akcích společnosti Obscure Promotion. Nabídkové emaily vám budou zasílány maximálně čtyřikrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB. Pokud bude zpráva ve formátu HTML budou grafické prvky uloženy na našem serveru a nebudou zahrnuty do těla e-mailu. Každý e-mail bude obsahovat krátký návod k odhlášení odběru.9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

a) Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 a násl.občanského zákoníku, neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu. 
b) Společnost Obscure Promotion není povinna poskytovat činnosti podle těchto obchodních podmínek v případě překážek na straně zákazníka nebo jiných osob, zejména se jedná o případy výpadků v dodávkách elektrické energie, výpadky datové sítě, jiné druhy poruch způsobené třetími osobami či zásahy vyšší moci a dále po dobu nedostupnosti webových stránek z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení společnosti Obscure Promotion, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
c) Společnost Obscure Promotion není povinna uznat reklamaci vstupenek v případě, že uplatní vyhrazené právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele Akce na vědomí. 
d) Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. 
e) Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
f) V případě, že ze strany pořadatele Akce dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Obscure Promotion poskytl svůj kontakt (e-mail), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Obscure Promotion neodpovídá za škodu zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout a nebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním. 
g) Dojde-li ze strany pořadatele Akce k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého společnost Obscure Promotion platbu za vstupenku obdržela. Zákazníkovi nebudou vráceny částky uhrazené za platbu kartou či jiné poplatky za bankovní transakce a za případné doručování vstupenek.
h) Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem Akce zcela zrušena a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: tickets@obscure.cz a nebo písemně na adresu: Obscure Promotion s.r.o., Čerpadlová 572/5, 190 00 Praha 9. 
j) U společnosti Obscure Promotion nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil prostřednictvím on-line prodeje na http://obscure.cz nebo http://obscure.sk.
k) Tyto obchodní podmínky a reklamační řád se řídí právním řádem České republiky.
l) Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím není dotčena, ledaže by takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení nebylo možné oddělit od ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu. Takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno jiným platným, účinným či vynutitelným ustanovením, významově co nejbližším tomu ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným, či nevynutitelným.
m) Obscure Promotion si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat tyto obchodní podmínky a reklamační řád, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění, případně jiným vhodným způsobem. Zveřejněním vstoupí nové znění podmínek v účinnost, pokud není v podmínkách stanoveno datum pozdější. 
n) Případné spory mezi spotřebitelem a Obscure Promotion s.r.o. může řešit Česká obchodní inspekce (ČOI). 
o) Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016.

Obscure Promotion